Rách tâm vị

  Tổn thương: vết rách gây chảy máu tại chỗ nối dạ dày thực quản

  Tổn thương: vết rách tại chôc nối dạ dày thực quản đã dừng chảy máu

  Xử lý ban đầu:

  • Chảy máu:

  – hồi sức

  – nội soi: kẹp clip hoặc tiêm adrenaline (epinephrine) và đông máu bằng nhiệt

  – nếu chảy máu vẫn không ngừng: chụp mạch, tiêm vasopressin hoặc gây tắc mạch

  – phẫu thuật: hiếm, khâu vết rách

  • Δ ≠: rách xuyên thành thực quản hoặc nguyên nhân khác gây chảy máu

  • bệnh nhân ổn định: ăn nhẹ 4-6 giờ sau nội soi can thiệp

Videos
Liên hệ